Projekty

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002

Projekt je zaměřen na zmenšení následků covid-19. Výluka prezenční výuky má výrazně negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků, projekt se proto soustředí na zmírnění negativních dopadů na výuku formou doučování. Projekt ukončen v roce 2023.
www.doucovani.edu.cz

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí. Projek byl ukončen v červnu 2022.

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063

Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí základních škol. Motivujeme děti ke konzumaci ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků prostřednictvím bezplatně dodávaných produktů přímo do škol. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě.

https://skolniprojekty.info/

Projekt je zaměřen na výuku enviromentální výchovy. Od roku 2008 pomáhá na mateřských, základních i středních školách s prohloubením znalostí o recyklaci odpadu. Umožnuje i zpětný odběr elektromateriálu, který v naší škole také využíváme. www.recyklohrani.cz

Projekt adopce na dálku běží pod záštitou Arcidiecézní charity již od roku 1993. Za tuto dobu se podařilo pomoci téměř 40 tisícům dětí zásadně zlepšit jejich vzdělání a životní podmínky.
www.praha.charita.cz/zahranici

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí.Projekt ukončen v roce 2017.

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-022

Projekt se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a soustředí se na výzkumné, vývojové a inovační aktivity. Jedná se o víceletý projekt tvořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt ukončen v roce 2012.


www.op-vk.cz

Cílem EU peníze školám je, ve spolupráci s dalšími projekty, zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.Projekt je zaměřen především na dlouhodobě problematické oblasti:
– čtenářská a matematická gramotnost
– výuka cizích jazyků
– využití ICT
– finanční gramotnost
– inkluzivní vzdělávání

Projekt ukončen v roce 2012.
www.op-vk.cz