ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s platnou legislativou žákům, zákonným zástupcům a také pedagogům školy. Ve ŠPP pracuje: výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholog. Členové ŠPP společně řeší organizaci podpůrných opatření a situace spojené s rizikovým chováním ve škole. Dále věnují svou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Kompetence jednotlivých členů ŠPP jsou vymezeny platnou legislativou.

Zvláště se zabývají: informační a poradenskou pomocí pro vhodnou volbu povolání, nabízí odbornou pomoc při řešení akutních krizových i dlouhodobě zažívaných problémových situací žáků, zajišťují preventivní programy pro žáky s návazností na příslušná odborná pracoviště. ŠPP také poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností.

Výchovný poradce

Mgr. Martina Hrdinová

Konzultační hodiny: pondělí 12:30 – 13:30, úterý 13:30 – 14:30          
Tel: 581 033 630
 e-mail: hrdinova@zsbludov.cz
Kdykoliv jindy po předchozí domluvě

Náplň práce výchovného poradce

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • péče o vzdělávání nadaných žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy
 • předávání informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • poskytování informací o činnosti školy, školských poradenských zařízení, o jejich zaměření a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Verebelyová

Konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:30, čtvrtek 8:00 – 9:00    
Tel: 581 033 635
e-mail: verebelyova@zsbludov.cz   
Kdykoliv jindy po předchozí domluvě                                       

Náplň práce školního metodika prevence

 • připravuje s ostatními ped. pracovníky Minimální preventivní program školy
 • provádi evaluaci Minimálního preventivního programu školy
 • zajišťuje realizace preventivních programů pro jednotlivé třídy
 • metodicky vede ostatní ped. pracovníky při výskytu rizikového chování ve škole
 • spolupracuje s dalšími poradenskými zařízeními (SPC, PPP, …)
 • poskytuje poradenské služby pro žáky s projevy rizikového chování a jejich rodiče
 • informuje ped. pracovníky o nabídce seminářů v oblasti prevence

Školní psycholog

Mgr. Zdeněk Březa

Konzultační hodiny: pondělí 7:40 – 12:15
Tel: 581 033 639
e-mail: psycholog@zsbludov.cz
Telefon dostupný v době konzultací

Náplň práce školního psychologa

 • depistáž specifických poruch učení
 • orientační diagnóza při výukových a výchovných problémech žáků
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • screening, dotazníky a ankety ve škole
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • krizová intervence pro žáky
 • prevence školního neúspěchu
 • skupinová a komunitní práce se žáky